Om Allmogen

Projekt Allmogen

Allmogen är ett folkbildningsprojekt, en kulturförening, en folkrörelse, där vi tillsammans utforskar våra rötter och arbetar för att bevara och föra vidare kunskap om den svenska allmogens historia, kulturarv och levande kultur.

Projektet står på en frihetlig grund och är religiöst och partipolitiskt oberoende. Vi värnar inte kungarnas, svenska statens eller krigens historia, utan de vanliga människornas historia – och deras strävan efter fred, frihet och lycka genom seklerna. Här lär vi känna oss själva. Här väcker vi de döda till liv. Här står vi det onda emot – i Vilhelm Mobergs anda.

Allmogens historia

Vår historia är i mångt och mycket människorättens, äganderättens och frihetskampernas historia. Det är denna historia som några av våra mest älskade svenska författare på 1800- och 1900-talet spenderade många år av sina liv att skriva ner. Män som Anders Fryxell, August Strindberg, Fabian Månsson och Vilhelm Moberg skrev ner den för att de kände att den var värd att bevaras för kommande generationer. Det tycker vi med.

Hur vi arbetar:

Projekt Allmogen började 2015 som ett digitaliseringsprojekt med målet att skanna in och tillgängliggöra gamla böcker om nordisk historia och kultur, till exempel Svenska allmogens frihetsstrider, den poetiska Eddan och Svenska bonden och hans hemman som alla släppts helt fria i digitalt format. Sedan starten har innehållet utvidgats till gamla dikter, artiklar och tal från framstående svenska diktare, författare och tänkare, exempelvis Dan Andersson, Fabian Månsson och Torgny Segerstedt. Du kan också titta in på Youtube eller lyssna på Allmogens podd där arbetet pågår att läsa in gamla utvandrarbrev från svenskar som emigrerade till Amerika på flykt undan statligt och kyrkligt förmynderi. På Instagram, Twitter och Facebook skildras den svenska allmogens historia och kulturella mångfald i både bild och text.

Svenska allmogens frihetsstrider av Alfred Kämpe

Den allra första boken som digitaliserades och nu är tillgänglig i digitalt format, Svenska allmogens frihetsstrider av Alfred Kämpe, är en sällsynt skrift i tre volymer som Vilhelm Moberg höll högt, och ett av de få försöken till skildringar av den svenska allmogens många uppror mot överheten.

Varför:

Historien spelar roll

Nordens rika historia och kulturarv är inte bara spännande, det är dessutom en bottenlös källa av kunskap och visdom där man kan hitta både lärdomar och mening. Genom att lära känna vår historia lär vi känna vår samtid och oss själva.

Vi delar övertygelsen om att det går att dra slutsatser från historien och att vi kan och måste lära av det förflutna. I detta viktiga arbete har vi alla en uppgift. Driven av den övertygelsen arbetar det här projektet för att hålla historien levande.

Genom teman som rätten till sitt liv, rätten till frukten av sitt arbete och synen på individens friheter skildras frihetskamper och kämpar i det förflutna och i samtiden.

Vår stora författare och folkhistoriker Vilhelm Moberg menade i ett tal på svenska flaggans dag i Gävle 6 juni 1944, när Sverige var omringat av andra världskrigets fasor, att historien för ett folk kan vara ”en kraftens källa, som det söker sig till under svåra tider, när skyarna över landet svartnar.”

Samma tema behandlade han två år tidigare, vid ett föredrag vid försvarslånefest i Karlstad 15 mars 1942:

Det kan icke ofta nog sägas, att vårt folk på det hela taget ännu är mycket lyckligt ställt i jämförelse med andra folk i vår världsdel. Och för att få jämförelser från vårt eget land, så bör vi under tunga dagar som dessa blicka tillbaka och minnas våra fäders tillvaro, våra fäders strävan och problem – vi bör erinra oss hur deras liv gestaltade sig under hårda tider, som liknar vår egen tid. Vår historia är nämligen både en god läromästare och en god styrkekälla – det skall vi snart finna.

Sverige behöver en fri och statligt oberoende historieskildring

Precis som det vid sidan av de statliga medierna behövs fria medier där tankar och samhällskritik kan flöda fritt, måste också skildringen av vår historia stå fri från statlig styrning. En historieskildring som varken glorifierar de svenska kungarna och krigen eller förnekar någons rötter och självklara mänskliga rättigheter som rätten till sin frihet, till frukterna av sitt arbete, till sin historia och bevarandet av sin kultur.

En historieskildring som sätter vanliga människors strävan i främsta rummet. En historieskildring som å ena sidan lägger fokus på vilka faktorer som skapar välstånd, och å andra sidan belyser vad som göder orättvisa och hat. Bara med den vetskapen kan vi ha någon förhoppning om att leva i fred sida vid sida, oavsett bakgrund.

Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.

Våra förfäder har mycket att säga oss, och vi är skyldiga att lyssna till dem.

Lyssnar du?