Allmogens värdegrund

Det här projektets arbete vilar på en frihetlig värdegrund. Det är en urgammal värdegrund, som löper som en röd tråd genom vår historia. Från tid till tid, från släkte till släkte, har denna värdegrund gett sig till känna bland allmogen i Norden - fredens och frihetens värdegrund.

Vi ser dessa sanningar som självklara: att alla människor är skapade med samma inneboende värde och att de från livets begynnelse innehar lika rättigheter. Bland dessa finns rätten till liv, frihet och strävan efter lycka.

Vidare ser vi det som självklart att vi människor inte är skapade till att vara objekt för statsnyttan. Ingenting kan rubba oss ur den övertygelsen och tron, att vårt liv är helt vårt eget — att människolivet från vaggan till graven är ett mål i sig självt.

Vad är då frihet?

Frihet är rätten att råda över sig själv, över själ, kropp och egendom. Det är rätten för sina barn att leva fria i det land, där de fötts. Det är rätten att leva fri från tvång och våld, men också rätten att i nödens timma bruka våld för att försvara sitt liv och sin frihet när denna rätt kränks.

Frihet är rätten att tänka och att uttala sina tankar. Det är rätten att få vara olik alla andra och hysa meningar olika alla andra – och ändå få behålla både sin frihet och sitt liv. Det är rätten att få leva i frid.

Som fria och självständiga människor, har individer full rätt att pröva sina krafter så långt de nu kan räcka till, leva hur man vill med vem man vill, exkludera vem man vill, ingå samarbeten, bedriva fri handel, åtnjuta frukterna av sitt arbete, försvara sig själv, samt utföra alla andra handlingar och ting som självständiga människor har rätt till.

Denna frihet är själva villkoret för människans trivsel på jorden.

Närhelst någon mänsklig samarbetsform motverkar eller kränker denna frihet så är det allmogens rätt att, som individer och i gemenskap, förändra eller upphäva samarbeten och att inrätta nya enligt de principer som för människorna framstår som de mest troliga att garantera deras frihet, trygghet och lycka.

Dessa värden som kan sammanfattas i det lilla ordet frihet, de är större än våra liv. De är värden att dö för. Och det onda är allt det, som hotar att ta ifrån människan dessa värden.

När under tidens lopp allmogen uppenbarar en medveten plan att försätta dem under total despotism, så är det människornas rättighet – det är deras plikt – att avskaffa en sådan totalitär styrelsemakt och att skapa nytt skydd för sin framtida säkerhet.

Man måste stå det onda emot.

Vidare måste huvudtanken i ett fritt samhälle vara att var och en får leva sitt liv såsom han finner bäst så länge han inte inkräktar på någon annans rätt att leva såsom honom synes bäst.

Den som inkräktar på andra människors frihet och mänskliga rättigheter kan förverka sitt värde för omgivningen, den kan förverka rätten till sin frihet, och den kan till och med förverka rätten till sitt liv. En människas instrumentella värde för sin omgivning är inte konstant genom livet, utan är beroende av personens ord och handlingar.

Alla människor är inte lika mycket värda.

Denna värdegrund är inspirerad av den nordiska allmogens strävan efter fred, frihet och rättvisa genom seklerna, en kamp som skildras i bland annat historieverket Svenska allmogens frihetsstrider I, II och III. En annan huvudkälla av inspiration är frihetskämpen Vilhelm Moberg (1898-1973), mer känd för gemene man och kvinna som skönlitterär författare. Om du har läst en del av hans texter känner du kanske igen dig i många formuleringar i vår värdegrund, som är starkt influerad av styrkan i hans sätt att uttrycka sig.

Moberg menade att man måste ”envist hålla fast vid de elementäraste sanningarna och rättsbegreppen och åter och åter upprepa de självklara tingen”, och det är denna värdegrund som vi håller fast vid. Varje generation har haft sin egen frihetskamp. Vilhelm Moberg hade sin kamp. Vi har vår.

Foto: Gustav Heurlin / Nordiska museet